Isten hozta honlapunkon!

címlapra

Napi ige:

“Szeretsz-e engem?” (Jn 21,17)
Péter most már nem fogadkozik (Mt 26,33-35). A természetes egyéniség fogadkozik és ígérget. A személyiség szeretete azonban csak akkor mutatkozik meg, amikor Jézus Krisztusnak ez a kérdése fájdalmat okoz neki. Péter azelőtt úgy szerette Jézust, amint a természetes ember szereti a jó embert. Ez a vérmérséklet szerinti szeretet. Lehet, hogy mélyen gyökerezik az egyéniségben, de a legmélyén mégsem érinti meg a személyiségét. Az igazi szeretet sohasem fogadkozik. Jézus Krisztus mondta: “Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt” (Mt 10,32), vagyis aki nem csupán szóval vallja meg szeretetét, hanem mindazzal, amit tesz.
Amíg ez a fájdalom nem hatol mélyre, amíg ki nem józanít minden önámításunkból, addig Isten Igéjének még nincs hatalma felettünk. Isten Igéje úgy tud sebezni, ahogy a bűn soha, mert a bűn eltompítja érzéseinket. Az Úr kérdése elmélyíti ezt az érzést és az elképzelhető leghevesebb fájdalmat okozza. Nemcsak természetünk vonalán, hanem mélyen, a személyiségünkben is megsebez. Az Úr Igéje olyan mélyre hat, hogy a lelket elválasztja a szellemtől, vagyis semmi ámítást nem tűr meg. Nem lehet lágy érzelmességgel fogadni az Úr kérdését, nem mondhatsz neki kedves szavakat, amikor egyenesen hozzád fordul, mert a seb túlságosan fáj, annyira, hogy minden egyéb aggodalmunkat kioltja. Amikor az Úr az ő Igéjével utoléri gyermekét, fájdalmat okoz, de ahol megsebez, ott ki is jelenti magát.
________________________________________

 

 

Ferenc pápa nagyböjti üzenete, 2015
(részletek )

Kedves Testvéreim!
A nagyböjt a megújulás ideje az Egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára. Isten nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk életét szívén viseli, név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és keres minket, akkor is, ha elhagyjuk Őt. Szeretete megakadályozza, hogy közömbös legyen az iránt, ami történik velünk. Velünk előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól érezzük magunkat, bizonnyal elfelejtkezünk másokról. Ilyenkor szívünk közömbössé válik: amíg én viszonylag jól vagyok, és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Ez az önző, közömbös magatartás mára világméreteket öltött olyannyira, hogy a közömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan visszás helyzetről van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk.
Isten nem közömbös a világ iránt, hanem annyira szereti, hogy Fiát adja oda minden ember üdvösségéért. Isten Fiának megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, az ég és a föld között. Az Egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá (vö. Gal 5,6). A világ mégis az önmagába zárkózás felé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ Istenbe. Így a kéznek, vagyis az Egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik. Három szentírási szakaszt szeretnék elmélkedésül ajánlani a megújuláshoz.

1. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1 Kor 12,26) – Az Egyház feladata
A keresztény az az ember, aki megengedi Istennek, hogy betöltse őt jóságával és irgalmával, hogy magára öltve Krisztust, hozzá hasonlóan Isten és az emberek szolgájává legyen. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk, mint Ő. Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és amikor a szentségekben részesülünk, különösen az Eucharisztiában. Ebben azzá válunk, amit magunkhoz veszünk: Krisztus testévé. Ebben a testben a közömbösség, amely úgy tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem talál helyet. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele” (1 Kor 12,26).

2. „Hol van a testvéred?” (Ter 4,9) – A plébániák és közösségek feladata
Minden keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a küszöböt, amely az őt körülvevő társadalommal, szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az Egyház természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, hanem minden emberhez szóló küldetése van.
Ez a küldetés türelmes tanúságtételt jelent Arról, aki az Atyához akarja vinni a teljes valóságot és minden embert. Így felebarátunkban azt a testvért láthatjuk, akiért Krisztus meghalt és feltámadt. Mindazt, amit kaptunk, értük is kaptuk. És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek rendelkeznek, ajándék az Egyháznak és az egész emberiségnek.
Kedves Testvéreim! Mennyire szeretném, hogy mindazok a helyek, ahol az Egyház valamilyen formában megnyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében!

3. „Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) – Az egyes hívő ember feladata
Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis tele vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tejesen tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el minket?
Mindenekelőtt imádkozhatunk, ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.
Másodsorban, segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az Egyház számos karitatív szervezetének köszönhetően – akár egy kicsi, de konkrét jellel is!
Harmadsorban pedig, a másik szenvedése a megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, illetve az Istentől és a testvérektől való függőségemre. Az irgalmas szív nem jelent gyenge szívet. Aki irgalmas akar lenni, annak erős, megingathatatlan szívre van szüksége, hogy átjárja a Lélek és vigye a szeretet útjain, melyek a testvéreinkhez vezetnek.
Ezzel a jókívánsággal biztosítok mindenkit imáimról, hogy minden hívő, minden egyházi közösség gyümölcsözően járja végig a nagyböjti utat, és kérlek titeket, imádkozzatok értem. Az Úr áldjon meg és a Szűzanya őrizzen meg Benneteket.

Vatikán, 2014. október 4. Assisi Szent Ferenc ünnepén
FERENC PÁPA

 

Elsőáldozók felkészítése: vasárnaponként a 8.30-as mise után.

Elsőáldozók bemutatása: márc.1. vasárnap a 8.30-as szentmisében

Jegyesek felkészítése: febr.22. vasárnap 16.00

Lelkigyakorlat: márc.7.-én szombaton 15.30-tól. Vezeti: Gáspár István nagymarosi plébános

 

 

 Állandó programjaink

Assisi Szent Ferenc


Naphimnusz

 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 


Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

 


Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

 


Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos.

 


Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

 


Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

 


Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

 


Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

 


Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

 

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1017/assisi-szent-ferenc-naphimnusz-hajas-tibor-versek-gondolatok-kepek#sthash.by6n1Ze2.dpuf

Assisi Szent Ferenc


Naphimnusz

 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 


Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

 


Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

 


Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos.

 


Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

 


Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

 


Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

 


Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

 


Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

 

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1017/assisi-szent-ferenc-naphimnusz-hajas-tibor-versek-gondolatok-kepek#sthash.by6n1Ze2.dpufÁllandó programjaink:

- első vasárnaponként: 8.30-kor diákmise

- első vasárnap a 11 órai szentmise végén keresztelés

- első pénteken 18.30-kor szentmise, utána szentségimádás

- minden hónap 13-án 18.00-kor: rózsafüzér 18.30-kor: szentmise

- Bibliaóra: 2 hetente, hétfőn 18.30-kor

- nyugdíjas hittan: kéthetente szerda reggel 7.20-kor

- zsolozsma: szerdánként 6.20-kor

- keresztelési oktatás: 2., 3., 4. kedd 17.00-kor

- alapozó felnőtt hittan (hit után érdeklődők, szentségekre készülők)

2 hetente kedden 18.45-kor

- házaspárok útja: minden hónap utolsó vasárnapján 16.00-kor

- ministráns foglalkozás  : szombatonként 10.00-tól

- kirándulás: minden hónap utolsó szombatján

Egyéb programok:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Az értékesen töltött vasárnap tízparancsolata
1. Kezdjük el az ünnepet előző este. Ez ősi keresztény szokás (vesperás, vigília). Készítsük ki a másnapi, ünnepi ruhákat. Ez a gyerekekre különösen is hatással van. Zene, olvasás, játék, vidámság, a szokottnál kissé ünnepélyesebb vacsora jellemezze a szombatot.
2. Vasárnapra tegyünk félre minden kenyérkereső, pénzgyarapító munkát. A testi-lelki felüdülés legyen a cél.
3. A szentmise legyen a nap központi cselekménye.
4. Forduljunk e napon mások felé. Szerezzünk másoknak örömet, adjunk tovább valamit lelki derünkből.
5. Zsidó közmondás: ,,Bűn, ha valaki ünnepnapon szomorú”. Örüljünk mindennek, aminek örülhetünk, igyekezzünk másoknak vigasztalást nyújtani, ha van beteg ismerősünk, látogassuk meg.
6. Tartóztassuk meg magunkat az epés kritikától. A vasárnap a ,,pozitívumok napja” legyen, amikor csak a jó és a szép felé akarunk nyitottak lenni.
7. Keressük az emberi közösséget, ne húzódjunk vissza magányunkba. Baráti vagy rokoni körben közös asztal, közös kirándulás, igényes szórakozás – ennek is ideje a vasárnap.
8. De legyen időnk a csendes imára is. A meditáció a lélek vonzódása a ,,központ” felé. Biztosítsuk a lélek meghitt, ünnepi találkozását Istennel. Az ájtatosságok halmozása azonban nem szerencsés, sokkal többet ér, amit másokén teszünk.
9. A házaspárok kettesben sétáljanak egy nagyot. Beszélgessék át a hetet, figyelmesen hallgassák meg egymást, és határozzák meg az elkövetkező hét célkitűzéseit.
10. Mi oltja ki az ünnep meghitt, békés hangulatát? Minden hajsza és minden agyon-jóllakás, ami nemcsak az evés-ivásra vonatkozik, de minden léha szórakozásra is.

Imádság az egyházközség megújulásáért.
Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld teremtője. Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, ahol olyan régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged! Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen! Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére! Te ismered örömünket, fájdalmunkat, szükségünket. Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot! Adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak! Szentlélek, szeretet lelke! Újítsd meg pünkösd csodáját egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogad-hassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket. Szűz Mária! Megváltónk Édesanyja. Rád bízzuk az itt élő embereket. Érintsd meg a szívüket. Vezesd őket szeretett Fiadhoz. Ti összes szentjeink! Akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét., imádkozzatok értünk, hogy Isten országa láthatóvá váljék bennünk és általunk! Amen.